Từ điển Dict9
EV

chippings Tiếng Anh là gì?

ENchippings
Danh từ
đá nhỏ rải trên mặt đường