Từ điển Dict9
EV

chirographic Tiếng Anh là gì?

ENchirographic
Tính từ
viết tay