Từ điển Dict9
EV

chirographist Tiếng Anh là gì?

ENchirographist
Danh từ
người viết tay thuê
người làm khế ước