Từ điển Dict9
EV

chiropractic Tiếng Anh là gì?

ENchiropractic
Danh từ
(y học) thuật nắn bóp cột sống