Từ điển Dict9
EV

chiropter Tiếng Anh là gì?

ENchiropter
Danh từ
(động vật) loài dơi