Từ điển Dict9
EV

chiseler Tiếng Anh là gì?

ENchiseler
xem chisel