Từ điển Dict9
EV

chlorotically Tiếng Anh là gì?

ENchlorotically