Từ điển Dict9
EV

choc Tiếng Anh là gì?

ENchoc
Danh từ
(Anh, khẩu ngữ) sôcôla
một hộp sôcôla