Từ điển Dict9
EV

choir-stall Tiếng Anh là gì?

ENchoir-stall
Danh từ
ghế ngồi hát đồng ca