Từ điển Dict9
EV

chokeberry Tiếng Anh là gì?

ENchokeberry
Danh từ
(thực vật) quả anh đào dại