Từ điển Dict9
EV

cholecystectomy Tiếng Anh là gì?

ENcholecystectomy
Danh từ
số nhiều cholecystectomies
(y học) thủ thuật cắt bỏ túi mật