Từ điển Dict9
EV

cholelithiasis Tiếng Anh là gì?

ENcholelithiasis
Danh từ
(y học) bệnh sỏi mật