Từ điển Dict9
EV

cholesterol Tiếng Anh là gì?

ENcholesterol
Danh từ
(hóa học, y học) cholesterol