Từ điển Dict9
EV

choline Tiếng Anh là gì?

ENcholine
Danh từ
(hoá học) colin