Từ điển Dict9
EV

chondriosome Tiếng Anh là gì?

ENchondriosome
Danh từ
(sinh học) bộ thể hạt