Từ điển Dict9
EV

chondroma Tiếng Anh là gì?

ENchondroma
Danh từ
(y học) bướu sụn