Từ điển Dict9
EV

choragus Tiếng Anh là gì?

ENchoragus
Danh từ
cũng choregus
người cầm đầu ban đồng ca (từ ổ Hy-Lạp)
người cầm đầu một phong trào