Từ điển Dict9
EV

choralist Tiếng Anh là gì?

ENchoralist
Danh từ
người viết hợp xướng
người hát hợp xướng