Từ điển Dict9
EV

chordate Tiếng Anh là gì?

ENchordate
Tính từ
(sinh học) có dây sống