Từ điển Dict9
EV

choriambic Tiếng Anh là gì?

ENchoriambic