Từ điển Dict9
EV

chorioallantois Tiếng Anh là gì?

ENchorioallantois
Danh từ
(giải phẩu) màng đệm túi niệu