Từ điển Dict9
EV

choroidial Tiếng Anh là gì?

ENchoroidial
Tính từ
thuộc màng mạch