Từ điển Dict9
EV

choronomic Tiếng Anh là gì?

ENchoronomic
Tính từ
bên ngoài, ngoại lai