Từ điển Dict9
EV

christ-cross Tiếng Anh là gì?

ENchrist-cross
Danh từ
dấu thánh giá; dấu thập ác