Từ điển Dict9
EV

christhood Tiếng Anh là gì?

ENchristhood
Danh từ
địa vị chúa Cơ-đốc