Từ điển Dict9
EV

christianization Tiếng Anh là gì?

ENchristianization
Danh từ
việc theo đạo thiên chúa