Từ điển Dict9
EV

christlike Tiếng Anh là gì?

ENchristlike
Tính từ
như Chúa Giê-su
showing Christlike humility
tỏ thái độ khiêm nhường như Chúa Giê su