Từ điển Dict9
EV

christmassy Tiếng Anh là gì?

ENchristmassy
Tính từ
(khẩu ngữ) có không khí lễ Nô-en, có không khí ngày lễ