Từ điển Dict9
EV

christmastime Tiếng Anh là gì?

ENchristmastime
Danh từ
tuần Nô-en