Từ điển Dict9
EV

christogram Tiếng Anh là gì?

ENchristogram
Danh từ
biểu tượng chỉ chúa Cơ-đốc bằng chữ viết