Từ điển Dict9
EV

chromaffin Tiếng Anh là gì?

ENchromaffin
Tính từ
(sinh học) nhuộm crôm (tế bào)