Từ điển Dict9
EV

chromaffinity Tiếng Anh là gì?

ENchromaffinity
Tính từ
(sinh học) tính nhuộm crôm (tế bào)