Từ điển Dict9
EV

chromaticism Tiếng Anh là gì?

ENchromaticism