Từ điển Dict9
EV

chromatophil Tiếng Anh là gì?

ENchromatophil
Tính từ
dễ nhuộm màu