Từ điển Dict9
EV

chromite Tiếng Anh là gì?

ENchromite
Danh từ
(hoá học) cromit