Từ điển Dict9
EV

chromo Tiếng Anh là gì?

ENchromo
Danh từ
số nhiều chromos