Từ điển Dict9
EV

chromogen Tiếng Anh là gì?

ENchromogen
Danh từ
chất tạo sắc
thể nhiễm sắc