Từ điển Dict9
EV

chromomere Tiếng Anh là gì?

ENchromomere
Danh từ
(sinh học) đoạn (/hạt) nhiễm sắc thể