Từ điển Dict9
EV

chromomeric Tiếng Anh là gì?

ENchromomeric
Tính từ
thuộc đoạn nhiễm sắc thể