Từ điển Dict9
EV

chromoneme Tiếng Anh là gì?

ENchromoneme
Danh từ
số nhiều chromonemata
sợi nhiễm sắc