Từ điển Dict9
EV

chromosomal Tiếng Anh là gì?

ENchromosomal