Từ điển Dict9
EV

chromosomally Tiếng Anh là gì?

ENchromosomally