Từ điển Dict9
EV

chromospheric Tiếng Anh là gì?

ENchromospheric