Từ điển Dict9
EV

chronogram Tiếng Anh là gì?

ENchronogram
Danh từ
cách dùng chữ cái hoa để ghi năm