Từ điển Dict9
EV

chronographic Tiếng Anh là gì?

ENchronographic