Từ điển Dict9
EV

chryselephantine Tiếng Anh là gì?

ENchryselephantine
Tính từ
bằng ngà và vàng