Từ điển Dict9
EV

chuckhole Tiếng Anh là gì?

ENchuckhole
Danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) rãnh ngang ở đường để tháo nước