Từ điển Dict9
EV

chunkily Tiếng Anh là gì?

ENchunkily
Phó từ
[một cách] thấp người và chắc mập
he's chunkily built
nó thấp người và chắc mập