Từ điển Dict9
EV

chute-the-chute Tiếng Anh là gì?

ENchute-the-chute
máng trượt nước, đường trượt nước