Từ điển Dict9
EV

chyliferous Tiếng Anh là gì?

ENchyliferous
Tính từ
(sinh học) mang dịch dưỡng